Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Předpisy obce > Žádost o jednorázový finanční příspěvek pro spolek

Tato stránka nemá žádné podstránky.

Žádost o jednorázový finanční příspěvek pro spolek

Žádost o jednorázový finanční příspěvek na rok 2023.docx_

Příloha č. 1 Vzor žádosti

 

Žádost o jednorázový finanční příspěvek z rozpočtu Obce Dolní Habartice na rok 2023

 

Název projektu

 

Uveďte přesný název projektu.

Účel projektu

Účel projektu musí obsahovat slovní popis toho, jehož má být prostřednictvím realizace projektu dosaženo.

Oblast  podpory

Kultura, sport, volnočasové a společenské aktivity

 

Právnická osoba

 

fyzická osoba

Název žadatele

 

Jméno žadatele

Sídlo žadatele

 

Bydliště žadatele

Odpovědná osoba žadatele

 

Odpovědná osoba žadatele

telefon/fax,

e-mail

 

telefon/fax

e-mail

 

Datum narození

bankovní spojení   

(číslo účtu)

 

bankovní spojení  
 (číslo účtu)

Spolek – právnická osoba uvede také identifikaci:

1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:

 

 

2. osob s podílem v této právnické osobě:

 

 

3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu:

 

 

 

 

 

 

Výstižný
popis
projektu

Popište výstižně realizaci projektu, jeho jednotlivé části.

 

Cílová skupina:

Definujte skupinu osob, na kterou jsou aktivity projektu zaměřeny.

Místo realizace projektu:

Uveďte místo realizace projektu, v případě realizace projektu na více místech, uveďte všechna.

Harmonogram realizace projektu:

Uveďte termín zahájení a ukončení projektu – dobu, v níž má být dosaženo účelu dotace

Celkové výdaje projektu

Uveďte celkové výdaje projektu včetně požadovaného dotace.

Požadovaná výše příspěvku

Uveďte výši požadované dotace.

Uveďte počet získaných dotací v roce 2022

 

 

 

Uveďte součet dotací získaných v roce 2022

Vyplňte pouze v případě, že byla dotace v předchozím roce poskytnuta.

Odůvodnění žádosti

Uveďte důvody, pro které žádáte o poskytnutí dotace

Nepovinné přílohy

1)      Výroční zpráva za rok 2022

2)      Podrobný popis projektu

3)      Zkušenosti s realizací obdobných projektů

       

 

Rozpočet projektu

 

Výdaje
položky číslujte, uváděje pouze jednu položku na řádek

požadovaný příspěvek

max.20,30,60,80%

garantovaný vlastní podíl

jiné zdroje

(sponzoři)

celkové výdaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celkem

 

 

 

 

 

 

Čestně prohlašuji, že nemám/nemáme žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči obci Dolní Habartice

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, a že nezatajuje žádné okolnosti významné pro posouzení projektu.

Den vyhotovení žádosti

razítko (právnická osoba

podpis)*

 

 

 

*) v případě zastoupení na základě plné moci doložte i tuto ověřenou plnou moc